fbpx

Fri som en fågel

Breakout Session

 

I det här passet presenteras en ny forskningsrapport. Under tre år har Martin och Johan arbetat tillsammans med Försäkringskassan i en studie om tillit. Genom att lyfta bort två enheter från ordinarie styrning har ett ökat handlingsutrymme skapats för medarbetarna i vardagen. Forskarna har inte bara studerat händelserna inom försöksverksamheterna. Också den omgivande organisationens förhållningssätt till försöken har bidragit med insikter.

Martin Fransson, doktor i företagsekonomi
Martin forskar om samverkan, styrning och nya former för möten mellan medborgare och statlig förvaltning. I sin avhandling om Arbetsförmedlingen studerade Martin ifall autonomi och kontroll är två styrprinciper som kan kombineras eller om de bör hållas isär.

Johan Quist, docent i företagsekonomi
Johan forskar om samverkan, styrning och nya former för möten mellan medborgare och statlig förvaltning. Han är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära den studerade praktiken och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter och utbildning av statliga chefer.

Tillsammans har Martin och Johan skrivit boken ”Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater”.

Den gemensamma forskningen bedrivs vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Sedan 1 september 2018 är Martin och Johan vid sidan om anställningen vid Karlstads universitet anställda som forskningsledare i Tillitsdelegationen.